Приватноста и доверливоста се од есенцијално значење за Е-психолог. Се служиме со модерна технологија и инфраструктура со само една цел: заштита на податоците кои ги доставувате и овозможување приватност. Нашите стандарди се високи и во целосна согласност со законските регулативи, како вие би се чувствувале безбедно.