Правила и услови за користење

Добредојдовте на Е-психолог!

Овие правила и услови ги прикажуваат правилата и прописите за употреба на веб-платформата за психолози на Wake Up, прикачена на доменот epsiholog.mk.

Со пристапување на оваа веб-страница ги прифаќате овие правила и услови. Не продолжувајте со користење на платформата Е-психолог доколку не се согласувате со сите услови и правила наведени на оваа страница.

Следната терминологија се однесува на овие Услови и правила, Изјава за приватност и Известување за одрекување од одговорност и сите договори: „Клиент“, „Вие“ и „Твоја“ се однесува на вас, лицето кое се најавува на оваа веб-страница и ги исполнува условите на компанијата. „Компанијата“, „Себеси“, „Ние“, и  „Наша“, се однесува на нашата компанија. Сите услови се однесуваат на понудата, прифаќање и разгледување на исплатата неопходна за преземање на постапката на нашата помош на Клиентот на најсоодветен начин за експлицитна цел за задоволување на потребите на Клиентот во однос на обезбедување на наведените услуги на компанијата, во согласност со предмет на преовладувачкиот закон на Република Северна Македонија. Секоја употреба на горенаведената терминологија или други зборови во еднина, множина, капитализација и/или тој или таа, се сметаат како заменливи и затоа се однесуваат на истите.

Колачиња (Coocie)

Ние користиме колачиња. Со пристапување до epsiholog.мк, се согласивте да користите колачиња во согласност со Политиката за приватност на Wake Up.

Повеќето интерактивни веб-страници користат колачиња за да ги повлечат деталите на корисникот за секоја посета. Колачињата се користат за нашата веб-страница за да се овозможи функционалност на одредени области со цел да се олесни пребарувањето на корисниците што ја посетуваат нашата веб-страница.

Лиценца

Освен ако не е поинаку наведено, Wake Up и/или неговите даватели на лиценци ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за сите материјали на Е-психолог. Сите права на интелектуална сопственост се задржани. Може да пристапите до вашите податоци само за лична употреба, подложен на ограничувања утврдени во овие правила и услови.

 

Не е дозволено:

 • Реобјавување на содржини од Е-психолог
 • Продавање и изнајмување на содржини од Е-психолог
 • Репродуцирање и копирање на содржини од Е-психолог
 • Редистрибуирање на содржини од Е-психолог
 • Согласноста ќе започне со датумот на договорот

 

Делови од оваа веб-страница им овозможуваат на корисниците да објавуваат и разменуваат мислења и информации во одредени области на веб-страницата. Wake Up не ги филтрира, уредува, објавува или прегледува коментарите пред нивното присуство на веб-страницата. Коментарите не ги одразуваат ставовите и мислењата на Wake Up. Коментарите ги одразуваат ставовите и мислењата на лицето кое ги објавува своите ставови и мислења. Во мера што е дозволенa со важечките закони, Wake Up нема да одговара за коментари или за какви било одговорности, штети или трошоци предизвикани и/или претрпени како резултат на какво било користење и/или објавување  и/или појавување на коментари на оваа веб-страница.

Wake Up го задржува правото да ги следи сите коментари и да ги отстрани сите коментари што може да се сметаат за несоодветни, навредливи или да предизвикаат кршење на овие Услови и правила.

Одговорности и правила на корисниците:

Имате право да ги објавувате вашите коментари на нашата веб-страница и да ги имате сите потребни лиценци и согласности за тоа;

Коментарите не нарушуваат никакво право на интелектуална сопственост, вклучително и без ограничување на авторско право, патент или трговска марка на која било трета страна;

Коментарите не содржат никаква клевета, дезинформација, навредлива, непристојна содржина или на друг начин незаконски материјал што претставува нарушување на приватноста.

Коментарите нема да се користат за застапување или промовирање деловни, сопствени или презентирани трговски активности и/или незаконска активност.

Со ова давате можност на Wake Up на не-ексклузивна лиценца за употреба, репродукција, уредување и овластување на другите да користат, репродуцираат и уредуваат кој било од вашите коментари во која било форма, формати или медиуми.

 

Линк кон нашата содржина

Следниве организации можат да се поврзат со нашата веб-страница без претходно писмено одобрување:

 • Владини агенции;
 • Пребарувачит;
 • Новинарски организации;

Дистрибутерите преку Интернет можат да се поврзат со нашата веб-страница на ист начин како што се поврзани со веб-страниците на другите наведени бизниси и широк систем на акредитирани деловни субјекти. Освен застапување на непрофитни организации, добротворни трговски центри и добротворни групи за прибирање финансиски средства кои немаат врски кон нашата веб-страница.

Овие организации можат да се поврзат со нашата почетна страница, објави или други информации за веб-страница сè додека врската: (а) не е на било кој начин лажна; (б) не подразбира лажно спонзорство, потикнување или одобрување на страната што ги поврзува, нејзините производи и/или услуги; и (в) се вклопува во контекст на страната за поврзување.

 

Ние можеме да ги разгледаме и одобриме другите барања за поврзување од следниве типови организации:

 • познати извори на потрошувачки и/или деловни информации;
 • com страници;
 • здруженија или други групи што претставуваат добротворни цели;
 • интернет портали;
 • сметководствени, правни и консултантски фирми;
 • образовни институции и трговски здруженија.

Ние ќе ги одобриме барањата за врски од овие организации ако одлучиме дека: (а) врската нема да направи да изгледаме неповолно на нас самите или на нашите акредитирани бизниси; (б) организацијата нема никакви негативни записи кај нас; (в) придобивките од нас од видливоста на хиперврската го компензираат отсуството на Wake Up; и (г) врската е во контекст на општи информации за ресурси.

Ако сте една од организациите наведени 1 параграф погоре и сте заинтересирани да се поврзите со нашата веб-страница, мора да не известите преку испраќање на е-пошта до Wake Up. Ве молиме, внесете го вашето име, името на вашата организација, информациите за контакт, како и URL-то на вашата веб-страница, список на какви било URL-адреси од кои имате намера да се поврзете на нашата веб-страница и список на УРЛ од нашата веб-страница на која би сакале да се поврзите. Почекајте 2-3 недели за одговор.

Одобрените организации можат да имаат врска до нашата веб-страница како што следува:

 • Со употреба на нашето корпоративно име; или
 • Со употреба на униформиран локатор на ресурси, поврзан со; или
 • Со употреба на кој било друг опис на нашата веб-страница што е поврзана со тоа, да има смисла во рамките на контекстот и форматот на содржината на страната за поврзување.
 • Нема да се дозволи употреба на логото на Wake Up или други уметнички дела за поврзување соотсуство на договор за лиценца за трговски марки.

 

iFrames

Без претходна дозвола и писмено одобрение, вие не можете да создадете рамки околу нашите веб-страници што ја менуваат на било кој начин визуелната презентација или изгледот на нашата веб-страница.

 

Content Liability

Ние нема да одговараме за какви било содржини што се појавуваат на вашата веб-страница. Вие се согласувате да нè заштитувате и браните од сите тврдења што се појавуваат на вашата веб-страница. Ниту една врска не треба да се појавува на која било веб-страница што може да се толкува како клевета, непристојна или кривична, или која крши, или се залага за повреда или за друго кршење на права на трети лица.

 

Вашата приватност

Ве молиме прочитајте ја Политиката за приватност

Задржување на правата

Го задржуваме правото да побараме да ги отстраните сите врски или која било посебна врска до нашата веб-страница. Вие одобрувате веднаш да ги отстраните сите линкови до нашата веб-страница на барање. Исто така, го задржуваме правото да ги применуваме овие услови и правила за поврзување во секое време. Со постојано поврзување на нашата веб-страница, вие се согласувате дека ќе бидете обврзани и да ги следите овие услови и правила за поврзување.

Отстранување врски од нашата веб-страница

Ако најдете било каква врска на нашата веб-страница која е навредлива од било која причина, вие можете слободно да не контактирате и да не известите во секој момент. Ние ќе ги разгледаме барањата за отстранување на врските, но не сме обврзани да ви одговориме директно.

Ние не гарантираме дека информациите на оваа веб-страница се точни, не ја гарантираме неговата комплетност или точност; ниту ветуваме дека ќе обезбедиме веб-страницата да остане достапна или материјалот на веб-страницата ќе се ажурира.

 

Одрекување

Во максимална мерка дозволено со важечкиот закон, ние ги исклучуваме сите репрезентации, гаранции и услови што се однесуваат на нашата веб-страница и употребата на оваа веб-страница. Ништо во ова одрекување нема да:

 • Ја ограничи или исклучи нашата или вашата одговорност за смрт или лична повреда;
 • Ја ограничи или исклучи нашата или вашата одговорност за измама или погрешно погрешно претставување;
 • Ја ограничи било која од нашите или вашите обврски на било кој начин кој не е дозволен според важечкиот закон; или
 • Ја исклучи било која од нашите или вашите обврски што не можат да бидат исклучени според важечкиот закон.

Ограничувањата и забраните за одговорност утврдени во овој дел и на друго место во ова одрекување: (а) подлежат на претходниот став; и (б) ги регулира сите обврски што произлегуваат од одрекување, вклучувајќи ги и обврските што произлегуваат од договорот, за прекршување и за повреда на законска должност.

Се додека веб-страницата и информациите и услугите на веб-страницата се обезбедени бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од било која природа.